Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

                             GENERALFORSAMLING  i GRENAA TENNISKLUB DEN 15.03 2011

 

Formanden bød velkommen til rigtig mange fremmødte medlemmer.

Til dirigent foreslås Jørgen Olesen, der takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet.

Formandens beretning:  Økonomien er øget betydeligt – der er ydet store tilskud fra kommunen til

driften og istandsættelse af klubhuset og medlemmer har flittigt hjulpet med renholdelse mv.

Klubliv: der har været afholdt grillaftner –træningstur til Tunesien og klubmesterskaber samt julestævne

for børn. Medlemsskaren er øget med ca. 10% - især juniormedlemskabet et steget betydeligt.

DGI's  tennisskole skabte et væsentligt fundament for mange nye ungdomsspillere.

Klubben er velfungerende i dag.

Formanden takkede trænerne for det store arbejde – flere er påbegyndt træneruddannelsen.

Klubmesterskaberne er en god social begivenhed samt stævnet ”Rigtige kvinder”

Tak til medlemmerne for hjælpen på  aktivitetsdagen med rengøring vedligeholdelse mv .

Klubbens 100 års jubilæum var en stor begivenhed, som ikke mange tennisklubber kan mønstre.

Jubilæumsskriftet blev udarbejdet med stor indsats af Jens Aarkrog og Henrik Nordbek samt sponsorer og

det blev en minderig dag.

Der er taget kontakt til såvel gamle som nye sponsorer.

Tak til Jan Jürgensen, som står for, at tekniske anlæg mv fungerer samt tak til bestyrelse, webmaster for deres arbejde. En positiv beretning.

Formandens beretning eenstemmigt vedtaget.

Kassererens beretning:

Kassereren gennemgå regnskabet. Ingen kommentarer dertil. Regnskabet er eenstemmigt  godkendt.

Tak til kassereren.

Ingen indkomne forslag

Kontingentregulativet  var til diskussion - bl.a. om et prøvemedlemskab var en mulighed.

Bestyrelsen får bemyndigelse til at tage stilling til sommerchip samt prøvemedlemskab.

Passus om at B-medlemmer må  RESERVERE  baner i weekenden (indsat som et punkt i regulativet) faldt ved afstemning på generalforsamlingen. Ellers vedtages regulativet.

Spørgsmål omkring evt. ophævelse af B-medlemskab og B-timer skal gennemarbejdes af den nye bestyrelse og til afstemning på næste generalforsamling.

VALG AF BESTYRELSE:

Valg af formand: Torben Bach Sørensen genvælges for 2 år.

Valg af kasserer: Niels-Peter Meldgaard nuværende bestyrelsesmedlem vælges for 1 år.

VALG AF 4 BESTYRELSESMEDLEMMER: Der var kampvalg og omvalg og valgt blev for 2 år:

                             Halid Smajlovic                                                        nyvalgt

                             Betty Carl                                                                genvalgt

                             Klaus Elkjær Jepsen                                                 nyvalgt

                             Bente Bøgh                                                               genvalgt                                       (valgt for 1 år)

VALG af BESTYRELSESSUPPLEANT:   Henrik Nordbek.

VALG af REVISOR:        Erik Svendsen             

VALG af revisorsuppleant: Kjeld Bøgh

 

Eventuelt: På DGI,s vegne omtaler Mogens Buhl Christensen, at det er positivt med Grenaa Tennisklub i fremgang og med en god økonomi. Tak til bestyrelsen.

Halid takker Jørgen Olesen for træning af drengene.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Formanden takker de afgående medlemmer Poul Erik og Henrik og takkede alle for fremmøde.

 

 

Jørgen Olesen                                                                                                                    Betty Carl

 Dirigent                                                                                                                                Sekretær