Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra generalforsamling i
Grenaa Tennisklub 28. marts 2017

1.       Valg af dirigent - Jørgen Olesen blev foreslået og valgt. Jørgen konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og indkaldt

2.       Valg af referent. Lissy Nørgaard blev foreslået og valgt

3.       Formandens beretning – se vedlagte bilag 1. Formandens beretning enstemmigt godkendt.

4.       Kassererens beretning - se vedlagte bilag 2. Enstemmigt godkendt uden spørgsmål.

5.       Indkomne forslag - se bilag 3 – der var indkommet 1 forslag, som Haakon læste op. Poul Skovgaard motiverer forslaget, som går ud på, at 1 person kan booke 1 time. Poul opfordrer bestyrelsen til at overveje forslaget. Afstemning om forslaget. 1 stemme for forslaget, 19 stemmer imod / stemmer ikke.

6.       Vedtagelse af kontingentregulativ
Bestyrelsen foreslår, at kontingenter for minier og juniorer reguleres på grund af det udvidede træningstilbud. Endvidere foreslår bestyrelsen, at de andre kontingenter i øvrigt bevares det kommende år. - Lige nu er prisen 200,- sommer og 300, - vinter.

Argumentet for reguleringen er det udvidede træningstilbud. Poul fortæller om træningsindsatsen for juniorer og minier. Kontingentet afspejler de tilbud, der er til de unge. Det er et forbedret tilbud, derfor kontingent stigning.  Forslaget blev drøftet, og afstemningen gav 5 stemmer for forslaget, 9 stemmer var imod, 6 stemmer hverken for eller imod.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
Haakon er på valg som formand og genopstiller ikke.  Bestyrelsen foreslog Mogens Buhl og Mogens er valgt.

Jens er på valg og genopstiller ikke
Preben er på valg og genopstiller ikke

Lissy er på valg og genopstiller

Lissy er genvalgt

Poul Skovgaard stiller op og er valgt

Jan Møgelvang Hansen stiller op og er valgt

8.       Valg af bestyrelsessuppleanter: Preben Jørgensen er valgt, Ilse Christensen er valgt.

9.       Valg af revisor: Aase Hansen er genvalgt

10.   Valg af revisorsuppleant. Jens Aarkrog er valgt

11.   Eventuelt. Bestyrelsen opfordres til at se på valg af repræsentanter til Fonden jf. §6 i vedtægterne, da de valgte repræsentanter har siddet mere end 2 år. Mogens Buhl – den nye formand - takker bestyrelsen for godt arbejde. Haakon – den afgående formand - takker Elsebeth Holt for flot arbejde som suppleant. Der var også en tak til Jens og Preben for flot bestyrelsesarbejde i det forgangne år. Niels Peter takker til slut den afgående formand for det fine formandsarbejde i bestyrelse og udvalg.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet, og Haakon overrakte dirigenten et par flasker rødvin som tak for vel gennemført ledelse af generalforsamlingen for tennisklubben endnu en gang.

 

Referent / Lissy Nørgaard

30.03.2017