Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grenaa Tennisklub

onsdag 03.05.2017 kl. 15-16.30 i klubhuset

Afbud Jens og Niels Peter

 

1.      Punkter til evt. rengøring af klubhus m.v. / GIC gør opmærksom på ubudne gæster i området./ Børneattester på trænere og bestyrelse.

 

2.      Godkendelse af referat fra 05.04.2017. Referatet godkendes med flg. ændring til pkt. 8 – vi tilbyder ikke fast voksentræningstid om sommeren, men interesserede kan henvende sig til Jørgen Olesen på mobil 20766450 og aftale nærmere.

 

3.      Evaluering af arbejdsdagen fredag den 28. april kl. 14-16. Det er klubbens kendte hjælpere -14-16 gode mennesker, der møder op hver gang. De kender opgaverne og er både hurtige og dygtige til at få arbejdet gjort. Det er rigtig dejligt og til stor hjælp for alle klubbens medlemmer, at alle baner og anlæg er startklar 1. maj.

 

Bestyrelsen værdsætter dette arbejde højt, og når vi sidder rundt om kaffebordet eller får en øl i pausen med de fremmødte og snakken går livligt, drøfter vi altid, hvor skønt det ville være, hvis der blot kom et par nye hjælpere tilJ - Så kære medlemmer, hvis du / I endnu ikke har deltaget i fællesskabet på en arbejdsdag, så duk op næste gang og vær med.

 

4.      Evaluering af standerhejsning og tennissportens dag. 12-14 medlemmer deltog i standerhejsningen. Desværre havde vi nok ikke været ude i god tid med PR for tennissportens dag, da ingen dukkede op.

 

5.      Grenaa tennisklubs repræsentanter i Fondsbestyrelsen. Vi har to pladser jf. §6 i styrelsesvedtægterne. Ifølge Fonden er Erik Christiansen på valg i år. Vi har for de kommende 2 år valgt Jan Hansen fra Grenaa Tennisklubs bestyrelse. Vi takker Erik Christiansen for godt arbejde for klubben i den forgangne periode,

 

6.      Fondens generalforsamling (som er udsat til 16.05) – Mogens kan ikke deltage. Jan og Lissy deltager.

 

7.      DGI vækstaftale – et forslag er vedlagt. Punktet er udsat til næste gang, og der nedsættes et ad hoc udvalg bestående af Jan, Mogens og Poul. Udvalgets opgave er at liste prioriterede indsatser til drøftelse i bestyrelsen ved næste møde. Baggrundsmateriale er Pouls oplæg til mødet i dag samt Mogens´ Vækstaftalebilag – begge bilag er udsendt med dagsorden til mødet dags dato.

 

8.      Forslag til budget (Niels Peter medbringer et forslag) – udsat til næste møde, da Niels Peter ikke var tilstede

 

9.      Ultra kort info fra udvalgene – gerne skriftligt inden mødet af hensyn til mødets varighed.

 

Træningsudvalget – se vedlagte bilag / Poul, Mogens, Jan arbejder videre med udkast til næste møde. Poul sender opgørelse over juniortræningsspillere til Mogens

Aktivitetsudvalget – har aftalt et udvalgsmøde, så der kommer input til os ved næste mødeJ

Husudvalget – Anne kontakter Fonden vedr. udsugning i herrernes baderum og afløb i køkkenet.

Baneudvalget – Lissy kontakter Martin til omlægning af lines på banerne 3-5 og 6. Samtidig nedlægges en ekstra baglinje på bane 5 efter ønske fra Træningsudvalget. Martin klarer opgaven fredag den 5. maj

Der er bevilliget renoveringsmidler til ”Opbørstning af tennisbelægning og nyt kvartssand i hallen” – projektet er igangsat.

 

10.  Eventuelt – der er indledt en samtale med GIC vedr. rengøring af klubhus. Vores nuværende rengøring holder til sommer.

 

GIC gør opmærksom på ubudne gæster i området. Vi anmoder klubbens medlemmer om at være obs. på ubudne gæster i klubhus og på anlæg. Giv straks bestyrelsen besked.

 

Børneattester på trænere og bestyrelse. Niels Peter sørger for det fornødne – opfølgning ved næste møde.

 

11.   Ny mødedato – onsdag den 31. maj kl.15.15 -16.30 i klubhuset.

 

04.04.2017

/Lissy