Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

 

Referat af generalforsamling i Grenå Tennisfond tirsdag den 16/5 2017.

 

1.

Som indledning kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet gennem opslag i klubhuset og via GTK News.

2.

Formandens beretning.

Formanden indledte med at konstatere, at det alt i alt har været et godt år for Grenå Tennisfond både hvad angår økonomien og hvad angår aktiviteten i hallen. – den bruges meget hvilket jo er fint.

Den store positive sag i år har været, at vi i slutningen af maj eller begyndelsen af juni kan indlede en renovering af klubhuset.

Vi har søgt og fået penge til en fornyelse af vestsidens og sydsidens brædder – rigtige brædder! Arbejdet vil blive udført af tømrermester John Petersen, det vil tage en uge, da mester selv står for arbejdet ene mand. Det spændende bliver, hvad han finder bag plankerne, når de gamle tages ned – råd og svamp?

Det er aftalen med kommunen, at arbejdet stoppes og Fonden informeres, hvis JP finder forhold, der vil fordyre projektet – vi må så tage stilling til, om det skal fortsætte i fuldt omfang, eller om man skal begrænse sig til at renovere en side – vestsiden – pengene skal jo passe og kommunen kan ikke forhøje beløbet. John Petersen har i sit tilbud taget forbehold for råd og svamp. Indstillingen i Fonden er, at eventuelle ekstra udgifter må dækkes af Fonden, således at arbejdet kan blive gennemført som planlagt.

Valdemar Johansson står for malerarbejdet – Ingeniør Steen Petersen har taget kontakt med Valdemar.

Klubhuset bliver således sat fint i stand udvendigt, men indvendig maling af huset håber vi vil kunne klares af os selv.

Huset er jo gammelt og en løbende renovering må forudses. Mest presserende er det nok at få renoveret baderummene – der har været problemer med trykket i damernes brusere, så måske rørsystemet skal udskiftes inden for en overskuelig fremtid.  Gulvet i brusekabinerne er meget glat og dermed farligt, så også her er der behov for, at noget bliver gjort. Skulle kommunen også til næste år have en renoveringspulje, vil det være naturligt at søge penge til en renovering af baderummene.

 

En anden stor sag for bestyrelsen har været at tage stilling til, hvad man skal gøre med den ret store likvide kapital Fonden råder over. På det seneste bestyrelsesmøde drøftede vi, om det er rimeligt, at Fonden ophober penge. Der var enighed om, at det ikke er rimeligt, og at det ville være fornuftigt at bruge en del af kapitalen til at nedbringe Fondens gæld og dermed nedbringe Fondens årlige renteudgifter.

Vi får stort set 0 procent i renter for de penge, vi har stående i banken men vi betaler 5% i rente på vores kreditforeningslån – dårligt købmandsskab Bestyrelsen besluttede derfor ekstraordinært at nedbringe gælden med 270000.

Der vil dog stadig være penge i Fonden til en løbende renovering af klubhuset og til eventuelt uforudsete udgifter

 

Hvad angår lyset i hallen foretager vi løbende målinger af lysstyrken. De seneste målinger viser, at lysstyrken fortsat er et godt stykke over det anbefalede niveau. Der er enighed om i bestyrelsen, at det ikke kan betale sig at udskifte enkeltrør, da det vil være fornuftigt til sin tid at udskifte samtlige lysstofrør med LED-lys, hvilket er dyrt men i længden en god investering.

 

Formanden sluttede sin beretning med at nævne, at man nu siger farvel til et af bestyrelsesmedlemmerne – Erik Christiansen – som i flere år har fungeret som en af klubbens to repræsentanter i Fondens bestyrelse. Formanden takkede Erik for hans gode og meget konstruktive arbejde i Fondens bestyrelse. Samtidig  ønskede formanden  Jan Hansen, som er nyudpeget af GTK´s bestyrelse,  velkommen i Fondens bestyrelse. Formanden gav udtryk for, at han er sikker på at få et godt samarbejde med Jan og med klubben, idet Fonden og klubben jo har en fælles interesse i at drive klub og Fond i et tillidsfuldt samarbejde til gavn for tennissporten i Grenå.

 

Efter en kort diskussion blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

 

3.

Kassereren gennemgang af regnskabet:

Kassereren gennemgik regnskabet, at hvilket det fremgår, at økonomien er solid. Indtægter og udgifter er nogenlunde konstante. På næste års regnskab vil man kunne se, at renteudgifterne vil falde drastisk på grund af den nedbringelse af gælden på 270.000 kroner, der nu er effektueret.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Regnskabet vil kunne ses på opslagstavlen i klubhuset.

 

4.

Valg:

På valg var Erik Christiansen (udpeget af GTK´s bestyrelse), Niels Peter Meldgård og Jan Jürgensen.

Nyvalgt som udpeget af GTK´s bestyrelse  blev Jan Hansen. Niels Peter Meldgård og Jan Jürgensen modtog genvalg.

 

5.

Valg af suppleant.

Lars Sloth modtog genvalg.

 

6.

Valg af revisor.

Peter S. Nielsen modtog genvalg.

 

 

7.

Eventuelt.

Lissy Nørgård fra GTK´s bestyrelse ønskede at takke Erik Christiansen for hans arbejde i Fondens bestyrelse. Lissy understregede, at den eneste grund til, at man nu udpeger Jan i stedet for Erik er et ønske om, at de medlemmer, der er udpeget af  GTK, begge skal være medlem af GTK´s bestyrelse.

Hermed sluttede generalforsamlingen i god ro og orden og med en tak til formanden for at have ladet bage to meget lækre banankager. Takken lovede formanden at give videre til rette vedkommende.