Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 27.02.2018 kl. 15.30 – 17.00

i klubhuset.

Fraværende: Jan

Referatet fra 05.02.2018 godkendt med tilføjelse om henvendelse fra Fonden om samarbejde med Golfklubben.

Opfølgninger fra sidst:

1.       Turistinfo – Niels Peter printer og hænger op i klubhuset.

2.       En præcisering af træningsordningen / træneraftalen – træningsudvalget v/Preben og Niels Peter. Det udsendte referat fra træningsudvalget, hvor ansvaret for træningen er præciseret tages til efterretning. Bilag af referatet er vedlagt.

Generalforsamling 07.03.2018, hvor bestyrelsen mødes kl. 18. Generalforsamlingen starter kl. 19.

1)      Lissy bestiller smørrebrød til formødet med dirigenten. Birgitte køber ind til generalforsamlingen. Mogens køber gaver og vin. Niels Peter sørger for drikkevarer.

2)      Dirigent - Jørgen Olesen.

3)      Formandens beretning – Mogens fik gode input til det videre arbejde. Lissy sender mail med input til Mogens.

4)      Kassererens beretning og regnskab – Niels Peter kopierer regnskab og kontingentregulativ til generalforsamlingen. Boldsvind får en note. (Vi laver et opslag om salg af bolde, hvor medlemmerne noterer køb og dato). Budget for næste år er lavet på sidste bestyrelsesmøde.

5)      Kontingentregulativet - med en lille ændring om udlejning - lægges frem på generalforsamlingen til godkendelse. Jens sender kontingentregulativet til Niels Peter, som underskriver og kopierer til generalforsamlingen.

6)      Vedtægtsændringer – Mogens har lavet et forslag, som udsendes til bestyrelsen til drøftelse på et senere bestyrelsesmøde og evt. vedtagelse på næste års generalforsamling.

7)      Andre indkomne forslag  - ingen forslag er indkommet før deadline.

8)      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Anne er på valg og genopstiller ikke. Birgitte er på valg og genopstiller. Niels Peter er på valg og genopstiller. Preben er trådt ind i bestyrelsen som suppleant for Poul i oktober 2017 og træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsen ser gerne en forælder i bestyrelsen. Mogens tager kontakt til evt. interesserede forældre.

9)      Mails sendt til formanden siden sidste møde. Mogens kontakter Poul Skovgaard.

10)   Beredskabsplanen - opdatering jf. vedtægterne. Niels Peter printer ”Beredskabsplanen i A3” med en opdateret dato. Der er ingen ændringer til 2018 udgaven.

11)   Nyt fra udvalgene – kort. Vi har en del ubudne gæster i klubhuset. De fanges ved hjælp af musefælderJ . Tidsplan for klargøring af grusbaner er udsendt til bestyrelsen og vedlægges som bilag.

12)   Arbejdsdag - forårsklargøring af anlæg, opsætning af net m.v. den 3. maj. kl. 16 - ? med spisning

13)   Konstitueringsmøde den 8. marts kl. 15.15 – 16.00 i klubhuset.

    Tennissportens dag er den 5. maj kl. 12 - 16. Aktivitetsudvalget tager initiativer til dagen allerede nu. Nye ungdoms medlemmer får den 1. måned gratis.

    Standerhejsning den 5. maj sammen med Tennissportens dag. kl. 12.

    Udkast til Visionsplan på næste ordinære bestyrelsesmøde.

 

Lissy Nørgaard

28.02.2018