Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra generalforsamling 2018 i
Grenaa Tennisklub den 7. marts kl. 19.

1.       Valg af dirigent.  Jørgen Olesen blev valgt

2.       Valg af referent.  Lissy Nørgaard blev valgt

3.       Formandens beretning.  Mogens Buhl aflagde beretning – se bilag - og flg. punkter var sat til diskussion.

·         Ideer til andet / nyt indhold på klubaftener / klubeftermiddage.

·         Styrkelse af det sociale sammenhold

·         Klubmesterskaberne - gode ideer til afvikling.

·         Udfordringstavle - er det en god idé? 

Mogens takkede forsamlingen for de gode input til det videre arbejde i bestyrelsen.

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

4.       Kassererens beretning - se bilag.  Niels Peter gennemgik regnskabet og efter en kort uddybning af enkelte punkter blev beretningen enstemmigt godkendt.

5.       Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogle forslag.

6.       Vedtagelse af kontingentregulativ - se bilag. Niels Peter gennemgik regulativet, som har en ændring i forhold til tidligere. Nemlig den, at hallen om vinteren kun udlejes efter særlig aftale med bestyrelsen. Regulativet blev enstemmigt godkendt.

7.       Valg af kasserer - Niels Peter Meldgaard er på valg og genopstiller. Niels Peter Meldgaard blev valgt.

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Anne Krûger er på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslog Lone Wieland. Lone Wieland blev valgt.

Birgitte Nørsten er på valg og genopstiller. Birgitte Nørsten blev valgt.

Preben er på valg og genopstiller ikke. Jens Aarkrog blev valgt for 1 år. Den resterende periode for Preben, som var trådt ind som suppleant for Poul Skovgaard.

9.       Valg af bestyrelsessuppleant.  - Erik Christiansen blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt.

10.   Valg af revisor - Aase Hansen blev valgt.

11.   Valg af revisorsuppleant - Ilse Christensen blev valgt

12.   Eventuelt - døren til hallen skal være ulåst i vintersæsonen.

Formanden takkede Anne og Preben for veludført og flot arbejde i bestyrelsen og for indsatsen i klubben.

Formanden takkede dirigenten for hjælp til afviklingen af generalforsamlingen i god ro og orden.

Til slut takkede Mogens de mange fremmødte medlemmer, der havde trodset snevejret for at deltage aktivt i den årlige generalforsamling i Grenaa Tennisklub.

 

Referent /Lissy Nørgaard

 08.03.2018