Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Nyt fra Grenaa Tennisfond - aug. 2014:

 

Siden generalforsamlingen i Grenå Tennisfond har Fondens bestyrelse truffet en række beslutninger og taget en række initiativer, der kan være af interesse for Grenå Tennisklubs medlemmer.

For det første har Grenå Tennisfond efterkommet et ønske fra civilstyrelsen om at få tinglyst en såkaldt rådighedspåtegning for hallen. Civilstyrelsen har i flere år ønsket en sådan rådighedspåtegning, der indebærer, at Fonden ikke kan sælge eller pantsætte hallen uden Civilstyrelsens godkendelse. Fonden har hidtil ved forskellige manøvrer søgt at undgå at efterkomme Civilstyrelsens ønsker, dels fordi vi finder en sådan rådighedspåtegning overflødig, da der ingen planer findes om at pantsætte eller sælge hallen, dels fordi det koster Fonden ganske mange penge til tinglysning og advokat at gennemføre en sådan rådighedspåtegning. Civilstyrelsen har imidlertid vist sig endog særdeles vedholdende i sit krav til Fondens bestyrelse, og derfor har vi nu efterkommet styrelsens krav om rådighedspåtegningen. Der er derfor nu tinglyst en deklaration vedrørende hallen, som nu hverken kan sælges eller pantsættes af Fondsbestyrelsen uden Civilstyrelsens godkendelse – og alle er således glade undtagen Fondens kasserer, der har måttet punge ud med over 4000 kroner for at tilfredsstille Civilstyrelsens ønsker.

For det andet har Fonden fået spulet faskinerne, således at vi forhåbentlig kan undgå generne ved at de om vinteren løber over med isdannelse til følge.

For det tredje har Fonden besluttet at efterkomme Mogens Buhls ønske om, at klubbens automatiske vandingsanlæg renoveres. Det vil koste en del penge – ca. 10000 kroner, men så vil det også blive muligt igen at få vandet banerne automatisk et par gange om natten, ligesom det vil blive muligt for medlemmerne selv at sætte vandingsanlægget i gang før spil – forudsat at dette ikke generer andre spillere på banerne.

Endeligt har Fondens bestyrelse drøftet, om man kan efterkomme et ønske fra klubben om at betale for anlæggelse af en ny terrasse vest for den nuværende – stenene har man allerede fået gratis – de ligger i en bunke bag hallen. Det viste sig, at udgifterne lå mellem godt og vel 14000 kroner og 7000 kroner alt efter hvor stor en del af arbejdet med anlæggelsen af terrassen, det eksterne firma skulle stå for.

Fondens bestyrelse er kommet frem til, at Fonden ikke kan yde noget økonomisk tilskud til anlæggelsen af terrassen. Dette skyldes ikke ond vilje, men derimod det forhold, at fondsbestyrelsen vurderer, at den økonomiske situation klubben og Fonden befinder sig i tilsiger, at det er nødvendigt at holde lidt igen på udgifterne. Klubbens medlemstal har i en årrække været for nedadgående og er nu stabiliseret på et relativt lavt niveau sammenlignet med tidligere. Det har været svært at få nye medlemmer til klubben, hvilket er problematisk, når man ser på aldersfordelingen blandt klubbens nuværende medlemmer. På den baggrund mener bestyrelsen for Fonden, at det af hensyn til fremtiden er nødvendigt at være lidt tilbageholdende med nye udgiftskrævende initiativer. Dette betyder ikke, at Fonden ikke er villig til at investere i forbedringer af klubbens anlæg til gavn for medlemmer, hvilket den forudgående beskrivelse af de initiativer fonden har taget, bekræfter; men det betyder, at vi bliver nødt til at prioritere og ind imellem sige nej til initiativer, som det ellers kunne være fint at gennemføre – som f.eks. anlæggelse af en terrasse vest for den nuværende. Vi håber, at klubbens medlemmer har forståelse herfor.

 

Henrik Nordbek

Formand for Grenå Tennisfond