Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   18-06-20

 

Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa Tennisfond.

Afholdt den 17/6 2020 i klubhuset.

 

1.

Formandens beretning.

Formanden indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne – dog afholdes den på grund af Coronakrisen senere end foreskrevet i vedtægterne. Formanden håber, at alle har forståelse herfor.

Herefter tog formanden fat på den egentlige beretning:

Overordnet har den seneste periode været god for Grenå Tennisfond.

Hallen har været stort set fuldt besat, og den høje aktivitet i hallen har resulteret i en god økonomi, hvilket vil fremgå af kassererens gennemgang af regnskab.

Ved vintersæsonens start kunne et nyt led-lysanlæg indvies. Det nye anlæg er skænket kvit og frit af NRGI, og Grenaa Tennisfond vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at takke NRGI for, at man fandt vores ansøgning om penge til nyt lys i hallen velbegrundet.

Mange møder om, hvilket anlæg vi skulle have, var blevet afholdt i et godt samarbejde mellem Fond, Tennisklub og BP – Electric, som stod for leveringen af lysanlægget. Fonden ønsker at sige BP-Electric tak for et godt samarbejde og for stor fleksibilitet.

Lysanlægget fungerer til alles tilfredshed, og ydermere er Fonden med opsætning af anlægget blevet grøn! Og så sparer vi ganske mange penge på el-regningen – kassereren regner med 10.000 kroner om året!

Anlægget blev indviet på behørig vis og med en god pressedækning.

Tak til begge bestyrelser for et godt samarbejde i forbindelse med etablering af det nye lys i hallen

Formanden gik herefter over til at omtale planerne om at etablere et udendørs padelanlæg på vores tennisanlæg

Padel er utvivlsomt en sport i fremgang – og padel kan vise sig at blive en del af fremtidssikringen af GTK: nye medlemmer og fastholden af ældre medlemmer.

Men investering i en padelbane kan også vise sig at blive en byrde for tennisklubben/Fonden, hvis det viser sig, at for få ønsker at spille padel.

Formanden gav herefter en redegørelse  for, hvordan det videre forløb med  etableringen af en padelbane efter hans mening bør foregå.

Der skal nedsættes en projektgruppe, der kulegraver hele problematikken omkring en padelbane i Grenå, og herefter fremlægger et beslutningsforslag for Klubben og Fonden. Arbejdet i projektgruppen kommer i høj grad til at have gavn af det arbejde, en mindre gruppe bestående af Torben Bach Sørensen, Mogens Buhl og Jan Hansen har gennemført de seneste par måneder.

Følgende er nogle af de områder, projektgruppen skal have  afklaret:

Er der et marked for en padelbane i Grenå. Markedsundersøgelse! Er det muligt at sandsynliggøre, at der er basis for en udendørs padelbane i Grenå?

Projektgruppen skal komme med bud på, hvilke konsekvenser det vil få for GTK, hvis man ikke etablerer en padelbane i regi af Grenaa Tennisklub, ligesom den skal komme med et bud på, hvilke konsekvenser det vil få for GTK og Grenaa Tennisfond, hvis projektet ikke får den succes, man håber på og regner med.

Projektgruppen tager kontakt til andre aktører, der kunne gå med planer om en padelbane i Grenå. To padelprojekter et et for mange!

Analyse af økonomien i projektet:

Hvad koster det at etablere en udendørs padelbane?

Hvor kommer pengene fra? (Lån, egne midler)

Hvad koster det at drifte et padelanlæg?   

Hvor mange ekstra medlemmer skal der til for at forrente og drifte en padelbane? (afhænger naturligvis af den finansieringsmodel, man vælger.)

Projektgruppen skal undersøge mulighederne for at få økonomisk støtte fra DGI til projektet.

Projektgruppen udarbejder et forslag til en aftale mellem Fond og Klub om Fondens og Klubbens investeringer i projektet

Projektgruppen undersøger mulighederne for at optage lån til fremtidige investeringer, hvis vi bruger alle pengene på en padelbane

Projektgruppen skal på baggrund af ovenstående kunne godtgøre, at vi også fremover har økonomi til at vedligeholde hal og klubhus. Tæppe i hallen, renovering af rør og brusesystemer mm.         

Projektgruppen skal sikre Kommunens godkendelse af projektet.

Projektgruppen skal udarbejde et forslag til en aftale mellem Fond og Tennisklub om driften og vedligeholdelsen af padelbanen: hvem gør hvad? Hvem betaler hvad?

Projektgruppen skal komme med forslag til den kommende kontingentstruktur – og til hvordan padelafdelingen placeres i forhold til Klubben.

Projektgruppen skal komme med forslag til, hvor på vores tennisanlæg padelbanen skal placeres.

Projektgruppen skal indhente tilbud på bygning af padelbanen.

Projektgruppen skal udarbejde en indstilling til, hvilket tilbud man skal benytte sig af.

 

Pa baggrund af projektgruppens samlede arbejde med projektet udarbejder gruppen et beslutningsforslag til Grenaa Tennisklub og Grenaa Tennisfond, på baggrund af hvilket Fonden og Klubben kan tage stilling til projektet i sin helhed.

Formanden nævnte, at ovenstående måske synes omstændeligt, men  at det er den mest ansvarlige måde at arbejde med projektet på, for det er jo til syvende og sidst medlemmernes penge, der skal bruges til projektet. For at undgå at processen trækker i langdrag, fastsættes en dato for, hvornår projektgruppen skal fremlægge sit forslag for Fond og Klub

En længere diskussion om formandens beretning fulgte – og formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

Herefter nedsatte man projektgruppen, der kommer til at bestå af Mogens Buhl, Henrik Nordbek, Jan Hansen, Niels Peter Meldgård og Torben Bach Sørensen, der kommer til at fungere som projektleder.

Man besluttede endvidere at udsende en pressemeddelelse om, at Grenaa Tennisklub og Grenaa Tennisfond nu har sat arbejdet med at etablere en padel – bane i Grenå i gang.

 

2.

Fremlæggelse af regnskabet.

Kassereren – Niels Peter Meldgård – gennemgik herefter regnskabet.

Økonomien er god, indtægterne er stabile og udgifterne til vedligeholdelse af hal og klubhus har været begrænsede, hvilket hænger sammen med, at klubhuset de senere år løbende er blevet vedligeholdt – ny udvendig bræddebeklædning, nyt tag, nye vinduer, nyt indgangsparti.

Generalforsamlingen kunne herefter enstemmigt godkende regnskabet.

 

3.

Valg.

På valg var Henrik Nordbek og Torben Bach Sørensen. Begge erklærede sig villige til at tage endnu en periode og begge blev herefter genvalgt – med akklamation.

Niels Peter Meldgård, der er udpeget at Klubbens bestyrelse og fortsætter ligeledes i fondens bestyrelse.

Valg af suppleant: til den vigtige post genopstillede Lars Sloth, der blev valgt med akklamation.

 

Peter Skov Nielsen blev genvalgt som revisor.

 

4.

Eventuelt.

Ingen fandt anledning til at ytre sig under dette punkt, og formanden kunne herefter takke for god ro og orden og hermed erklære årets generalforsamling i Grenaa Tennisfond for afsluttet.

 

Henrik Nordbek

Formand for Grenaa Tennisfond