Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-07-20

 

Referat fra generalforsamling i
Grenaa Tennisklub 2020

Mandag den 16. marts 2020 klokken 19.00 er der generalforsamling i Grenaa Tennisklub.

Som så blev afholdt 11.06.2020 grundet COVID-19.

Dagsorden

Valg af dirigent. Jørgen Olesen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet både til den første dato og igen til den 11/6.

Valg af referent. Lissy Nørgaard blev valgt

Formandens beretning. Hovedpunkter fra Mogens Buhls beretning:

§  En kort indledning om restriktioner p.gr.a. COVID 19 herunder nedsat sommerkontingent.

§  En kort omtale af arbejdet for at etablere en padelbane.

§  Målsætning og vækstaftale med DGI om medlemsfremgang på 30 ekstra spillere har vi. Vi har p.t. ca. 100 sommermedlemmer

§  En god og velfunderet ungdomsafdeling. Stor tak til Ole og Jørgen for jeres arbejde.

§  Stor tak til Bestyrelsen, Fonden og en speciel tak til rengøring og Anne for hjælp til det praktiske.

§  Gode og faste baner i år.

§  Kort omtale af de enkelte udvalgs arbejde for klubben.

§  Efterlyser medlemmernes input til aktiviteter. Henvendelse til Mogens og Birgitte.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Kassererens beretning - se bilag. Niels Peter gennemgik regnskabet og efter en kort uddybning af enkelte punkter, godkendtes regnskabet enstemmigt.

Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til vedtægterne §9 under afsnittet ”Stemmeret”. Forslaget lyder: ”Dog har hver fremmødt kun en stemme”.

Ændringen blev enstemmigt vedtaget

Andre forslag – ingen.

Kontingentregulativ 2019 uændret - blev enstemmigt vedtaget.

Valg af kasserer – Niels Peter Meldgaard genvalgt

Birgitte Nørsten genvalgt

Erik Christiansen genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleant – ingen blev valgt.

Valg af revisor – Aase Hansen valgt.

Valg af revisorsuppleant – Erik Svendsen valgt.

Eventuelt.Torben Bach Sørensen orienterede medlemmerne om arbejdsgruppens (Mogens Buhl, Jan Hansen og Torben Bach Sørensens (Fonden)) undersøgelser og arbejde i padelgruppen. DK har pt. 130 padelbaner. Sverige 800. Der arbejdes på en udendørsbane med lys og evt. overdækket.

Poul Erik Have foreslår indkøb af nye netstolper på banerne 1 og 4.

Birgitte efterlyser input til aktiviteter i Klubben.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for gennemført.

Formanden takkede dirigenten for hjælp til afviklingen af generalforsamlingen og de mange fremmødte for deltagelse.

 

Dirigent / Jørgen Olesen                Formand / Mogens Buhl                                                    Referent / Lissy Nørgaard

 

 

Grenaa Tennisklub