Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   14-10-21

 

Referat fra generalforsamling i
Grenaa Tennisklub, 16-08 2021, kl. 19

Grundet COVID-19 blev generalforsamlingen udskudt fra marts til august.

Til stede var 13 medlemmer foruden bestyrelsens 6 medlemmer og dirigenten. Afbud fra Lissy Nørgaard.

Dagsorden

Valg af dirigent. Jørgen Olesen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Valg af referent. Jens Aarkrog blev valgt.

Formandens beretning. Hovedpunkter fra Mogens Buhls beretning:

§  Et mærkeligt år med nedlukning af klubben p.gr.a. COVID 19.

§  Banerne har været i meget fin stand i 2020 og 2021. En tak til Baneudvalget og banefolkene.

§  En tak til trænere og Ungdomsafdelingen – for et fint aktivitetsniveau – til Jørgen Olesen og Barbora, der både har trænet juniorer og seniorer og til Ole Dam, som leder af ungdomsafdelingen.

§  Tennisskolen i 2020 var endnu en gang en succes.

§  Klubhus og omgivelser har været holdt i pæn stand.

§  Padel banen er blevet til i et vellykket samarbejde mellem Fonden og klubben.

§  Stor tak til en aktiv Bestyrelsen og de mange frivillige hænder.

§  Påskønnelse af medlemmernes engagement i klubbens ve og vel.

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt

Kassererens beretning.  Niels-Peter gennemgik regnskabet og efter en kort uddybning af enkelte punkter, godkendtes regnskabet enstemmigt. Der er endnu ikke lavet en aftale med Fonden om lejen af padel banen.

Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår en mindre justering, så padel skrives ind i vedtægterne. §1 ….kan spille tennis / padel hele året. §3 Kontingentregulativet for tennis og padel vedtages …  4 ET padelmedlem fra sidste medlems år – har forrang for nye medlemmer.  § 7 Padeludvalget: Har opsyn med at padelbanen og dens omgivelser passes og vedligeholdes til medlemmernes tilfredshed.

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget

Andre forslag – ingen.

Kontingentregulativ 2021.

Det var til diskussion, om det halvårlige padelkontingent på 500 kr. skulle justeres 1/1-22. Niels-Peter foreslog uændret kontingent – og regulativet blev enstemmigt vedtaget.

Valg af formand – Der var ingen kandidater. Bestyrelsen leder efter et emne, der kan vælges næste år

Lissy Nørgaard genvalgt.

Jan Møgelvang Hansen genvalgt.

Jens Aarkrog genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleant – ingen blev valgt.

Valg af revisor – Peter Brix blev valgt.

Valg af revisorsuppleant – Erik Svendsen valgt.

Eventuelt.Erik Christiansen orienterede om Klubmesterskaberne 28/8 i nyt regi.

Jørgen Olesen efterlyste emner til nye trænere i klubben. Har 3 emner, som han selv uddanner og har en aftale med DGI om at uddanne instruktører.

Flere ønskede, at bookingen blev udvidet til 2 baner ad gangen, så man kan have en tennis- og en padel booking samtidig

Mogens og Ilse blev udnævnt til æresmedlemmer og kommer op på the wall of fame

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for gennemført.

Formanden takkede dirigenten for hjælp til afviklingen af generalforsamlingen og de mange fremmødte for deltagelse.

 

Dirigent / Jørgen Olesen                Formand / Mogens Buhl                                                    Referent / Jens Aarkrog

 

 

Grenaa Tennisklub

17.08.2021