Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

GENERALFORSAMLING

i Grenaa Tennisklub den 16.03 2010 kl. 19.30

Formanden bød velkommen til et pænt fremmøde.

Valg af dirigent: Jørgen Olesen blev foreslået og takkede for valget samt konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved  annonce i Grenaa Bladet og Lokalavisen den 02.03 2010.

Formandens beretning:

Der har i årets løb været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Webmaster deltager i alle møder.

Træningsaktiviteterne blev berørt.

Medlemstallet er steget med ca. 15% i sommerhalvåret 2009.

Der har været afholdt tennisskole samt træning for juniorer, minier og seniorer.

Det er generelt svært ”at fange” de unge mennesker.

Alle trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer skal have børneattester.

Der har været afholdt grillaftener og aktivitetsdag.

Lysstofrør i hallen er blevet udskiftet.

Klubmesterskaberne var en stor succes og finaledagen afsluttedes med klubfest med deltagelse af ca. 25 medlemmer.

Klubhuset hat været rammen om del julefrokoster.

GTK News er indført som nyt kommunikationsmiddel medlemmerne i mellem.

JTU har henvendt sig om klubbens evt. medlemskab, men bestyrelsen har sat dette på standby.

Klubhuset har været udsat for indbrud med bl.a. tab af pc fladskærmen, der var sponsoreret.

Der er modtaget støtte fra kommunen på ca. 150.000 kr. til bl.a. nyt indgangsparti, vinduer mv.

Klubbens 100 års jubilæum 10.06 2010 skal afholdes som en festlig dag.

Formanden takkede trænere, frivillige hjælpere og bestyrelsen.

Formandens beretning er eenstemmigt vedtaget.

Kassereren fremlægger og gennemgår regnskabet.  Regnskabet er eenstemmigt vedtaget.

 

Driftbudgettet gennemgåes.

 

Indkomne forslag: vedtægtsændringer. Formanden gennemgår ændringerne.

Vedtægtsændringerne er eenstemmigt vedtaget.

 

Nyt æresmedlem: forslag Jørgen Olesen og dette vedtages af generalforsamlingen ved stående  applaus.

 

Kontingentregulativ  gennemgås og vedtages.

Valg af kasserer: Poul Erik Have er genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

     Niels Peter Melgaard Nielsen     nyvalgt

     Ilse Christensen                          nyvalgt

 

Valg af bestyrelsessuppleant: valgt er Jan Jürgensen

Valg af revisor:        Erik Svendsen

Valg af revisorsuppleant:  Kjeld Bøgh

 

Under evt. takkede Mogens Buhl Christensen klubben på DGI,s vegne.

 

Formanden takker dirigenten.

 

Generalforsamlingen sluttet.

 

         Jørgen Olesen                                                            Betty Carl

            dirigent                                                                    sekretær