Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   15-02-22

 

Referat fra bestyrelsesmøde 09.02.2022 kl. 15.00 -16.30

Afbud fra Jan og Erik.

 

1.     Referatet fra 07.12.2022 er godkendt

Opfølgning på punkter fra sidste møde – padelbats er købt af NP. Vi har udsat ”julefrokost” til efter Generalforsamlingen.

 

2.     Planlægning af generalforsamlingen, som finder sted den 16. marts kl. 19 med et formøde for bestyrelsen og dirigenten kl. 18. – dagsorden – se herunder

NP fremsender revideret regnskab til Jens, som udsender NEWS ca. 1. marts, samt opslag på hjemmeside og i Klubhus. NP spørger revisor, om han er villig til genvalg.

·       Valg af dirigent. (Jørgen Olesen har givet tilsagn om at være dirigent.)

·       Valg af referent.

·       Formandens beretning, (som i år bliver bestyrelsens beretning) Lissy modtager input fra udvalgene og skriver et udkast, som mailes til bestyrelsen).

 

·       Kassererens beretning.

·       Indkomne forslag.

·       Vedtagelse af kontingentregulativ – se bilag.

·       Valg af formand.

·       Valg til bestyrelsen: Niels Peter, Erik og Birgitte – alle tre er villige til genvalg.

·       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

·       Evt.

NP sørger for vin, øl og vand til formøde og generalforsamling samt gaver til de

”sædvanlige”. NP køber også pizza til formødet. Birgitte sørger for traktement til generalforsamling.

3.     Budgetforslag fra alle udvalg regnskabet for 2021 – se bilag til referatet.

4.     Nyt fra udvalgene:

·       Birgitte orienterede om tiltag for de unge tennisspillere – fastelavn og et forældrearrangement senere i foråret.

·       Nye tiltag i aktivitetsudvalget hen over sommerenJ

·       Der er fornyet og tegnet nye sponsorater: Louis Nielsen, LB Consult og Home.

·       Økonomiudvalget – Kassereren modtager et honorar for telefonadministration af padel og tennis. Beløb 2000, - kr. for 2022/23 (10 % af det indkomne beløb på Padel Pay & Play). Evalueres om 1 år.

 

5.     Evt.

NP laver udkast til ny folder for padeltennis og reviderer den gamle tennisfolder, så den bliver up to date.

Boldmaskinen virker igen. Opladning max 10 timer ellers brænder batteriet ud.

 

Lissy tilmelder os til Tennissportens Dag den 30. april, samme dag som åbning af grus banerne.

 

Arbejdsdagen bliver den 29. april, hvor vi bl.a. meget andet skal have udskiftet lægterne på grusbanerne, som redskaberne og sponsorskiltene hænger på. Men mere herom senere.

 

Lissy giver besked til GIC om et træ, der er væltet og hænger ud over hegnet ved bane 6.

Der mangler en skærm på lysstofrøret i herreomklædningen. Her går der besked til Jan, som forhåbentlig kan klare det.

 

6.     Næste møde / konstitueringen efter Generalforsamlingen den 16. marts

 

Lissy 15.02. 2022

 

Bilag:

Budgetforslag 2022 fra Baneudvalget

v/ Lissy

Løn til banemand Mogens og medhjælpere                          130 timer a 100, kr.

(Heraf 60 timer til baneklargøring )                                                                   13.000, kr.      

Aftale med GIC                                                                                                       10.000, kr.                                

Eftersyn på tromle                                                                                                  1.500, kr.

Indkøb af grej                                                                                                                                     8.000, kr.

Udgifter til sprøjtning                                       2 gange á 1.000, kr.                   2.000, kr.

Arbejdsdage 2 stk. - bolde til hjælpere                                                               2.600, kr.

Vandtilslutningsafgift                                                                                             3.200, kr.

Uforudsete udgifter ex. til Tennissportens dag                                                 2.000, kr.

 

I alt                                                                                      42.300, - kr