Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   18-03-22

 

Referat fra generalforsamling i
Grenaa Tennisklub, 16-03 2022, kl. 19

Til stede var 16 medlemmer foruden bestyrelsens 6 medlemmer og dirigenten.

Dagsorden

Valg af dirigent. Jørgen Olesen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Valg af referent. Jens Aarkrog blev valgt.

Bestyrelsens beretning - da der ikke blev valgt ny formand sidste år.

§  Hallen var lukket i en periode i vinteren p. g. a. Covid-19. Medlemmerne blev kompenseret for dette i vinterkontingentet 21/22. Vi har p.t. 218 medlemmer.

§  Banerne har været i meget fin stand i 2021 – bedre end nogensinde.

§  Ungdomsafdelingen har afviklet alle træningspas i det forgangne år, takket være Jørgen og Ole – og de 3 nye træneruddannede Rikke, Iben og Gitte.

§  Tennisskolen i 2021 – med 18 børn - var endnu en gang en succes.

§  Klubhus og omgivelser har været holdt i pæn stand.

§  Padel banen, der blev indviet 19. juni, er blevet til i et vellykket samarbejde mellem Fonden og klubben.

§  Et nyt låsesystem er indkøbt, så adgang til hallen, klubhuset og padel banen kan styres centralt.

§  Klubmesterskaberne blev afviklet i august efter en ny model. Opbakningen var god.

§  Rigtige Kvinder indtog igen i år anlægget. En fuldtegnet succes.

§  Stor tak til en aktiv Bestyrelsen og de mange frivillige hænder.

§  Påskønnelse af medlemmernes engagement i klubbens ve og vel.

Bestyrelsens beretning blev godkendt enstemmigt

Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt. Forespurgt kunne Niels-Peter oplyse, at den nye slåmur – modellen af metal - sættes op på bane 6.

Indkomne forslag. - ingen

Kontingentregulativ 2022 – blev vedtaget uændret med en mindre rettelse: Padel kontingentet bliver nu opkrævet 1/5 og sættes til 900 kr. årligt / for tennisklubbens medlemmer 400 kr. årligt.

Valg af formand – Der kom ingen forslag til kandidater. Bestyrelsen leder efter et emne, der kan vælges næste år

Valg til bestyrelsen – Niels-Peter Meldgaard, Birgitte Nørsten og Erik Christiansen blev genvalgt

 

Valg af bestyrelsessuppleant – ingen blev valgt.

Valg af revisor – Peter Brix blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant – Erik Svendsen genvalgt.

Eventuelt. – Poul Erik efterlyste rigtige ølglas. Karin Svendsen påpegede, at rengøringen lod noget tilbage at ønske. Klaus er klar til at instruerer i padel i sommersæsonen, tirsdage efter kl. 18. (Eller send ham en sms med ønsker på 40 30 90 13.) Niels-Peter gjorde opmærksom på at koden til padel banen er identisk med din kode til hallen og opfordrede klubbens medlemmer til at prøve spillet af. Der bliver lavet foldere om padel, der uddeles her i foråret. Henrik Nordbek så gerne, at padel banen blev overdækket.

Klokken 19.43 takkede Dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Næstformanden takkede dirigenten for hjælp til afviklingen af generalforsamlingen og de mange fremmødte for deltagelse.

 

Dirigent / Jørgen Olesen                Næstfomand / Lissy Nørgaard                          Referent / Jens Aarkrog

 

 

Grenaa Tennisklub

17.03.2022