Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   20-05-22

 

Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa Tennisfond

Den 16/5

Formanden bød velkommen (fremmødet begrænsede sig til Fondens bestyrelsesmedlemmer inklusive suppleanten.)

Formanden konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.

Herefter aflagde formanden sin beretning:

Formandens beretning.

Perioden siden sidste generalforsamling har været præget af, at Fonden nu har overdraget  Padelbanen til Grenaa Tennisklub. Det skete ved en stor indvielses – og overdragelsesceremoni, hvor Grenaas daværende borgmester klippede den røde snor. Ved samme lejlighed kundgjorde borgmesteren, at Mogens Buhl fra Grenaa tennisklub var udpeget som årets idrætsleder i Norddjurs Kommune – yderst fortjent!

Padelbanen har været benyttet af de medlemmer af GTK, som har tegnet et padel-kontingent, og af folk, der har købt timer. Benyttelsen af padelbanen har ikke været helt så stor som forventet, men det skyldes sikkert, at kendskabet til banens eksistens skal udbredes lidt mere intensivt end tilfældet har været indtil nu. Fra begyndelsen af denne udendørssæson har tennisklubbens bestyrelse iværksat en mere intensiv kampagne for et udbrede kendskabet til padelbanen, og det vil givetvis betyde en større aktivitet på banen.

Der er dog ingen tvivl om, at padelbanen er og vil forblive en både sportslig og økonomisk succes for GTK og Grenaa Tennisfond. Padelsporten er den hurtigst voksende idrætsgren i Danmark, og det er sikkert et spørgsmål om tid, før vi skal overveje enten en overdækning af vores bane eller bygning af en helt ny indendørs bane, således at klubben så vil råde over to padelbaner: en udendørsbane og en indendørsbane.

I år har vi kun haft mindre reparationer af vores anlæg, hvilket er et udtryk for, at anlægget er godt og løbende vedligeholdt. Jan Hansen har repareret et par utætheder i taget og Jan og PEH har renset udsugningen i de to omklædningsrum – Fonden siger de to medlemmer tak – det er vigtigt at

vi har medlemmer, der vil påtage sig den slags reparationer, da vi dermed sparer penge, som kan bruges til glæde for tennissporten i Grenaa.

Af større udgifter, som vil komme på et tidspunkt i den ikke så fjerne fremtid nævnte formanden en reparation/udskiftning af underlaget i tennishallen og en større renovering/udskiftning af rørsystemerne i vores bruserum. Endvidere trænger nordsiden af klubhuset til en gang maling! Jan Hansen og Henrik Nordbek påtog sig opgaven, og inden sommerferien vil klubhusets nordside være afrenset for alger og malet!

Formanden takkede til slut for et godt samarbejde mellem Tennisklubben og Tennisfonden til gavn for tennissporten i Grenaa. Endvidere takkede formanden bestyrelsesmedlemmerne for et godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Kassereren om regnskabet

Fondens økonomi er god og sund

Regnskabet blev godkendt.

Valg:

På valg: Torben Bach Sørensen og Henrik Nordbek.

Begge var villige til at modtage genvalg – begge blev genvalgt.

Genvalgt blev også Hans Jørgen  Laursen som suppleant og Peter S. Nielsen som revisor.

Eventuelt.

Her diskuterede man padelsportens fremtid i GTK.

Der er ingen tvivl om, at vores padelbane bliver en sportslig såvel som økonomisk gevinst for GTK. Der er med padelbanen kommet mere liv på anlægget, der er efterhånden flere, der spiller padel, og padelbanen, der jo er selvfinansieret, vil mere end løbe rundt rent økonomisk. Spørgsmålet er, om man på sigt skal bygge en padelhal med en eller to baner. Padelsporten er tilsyneladende fremtidens sport, padelbaner skyder op overalt i Danmark, og som det ser ud nu, vil der blive behov for mange flere baner rundt i Danmark. (dog blevet det nævnt, at man skal  passe på, at det ikke går som med golfsporten, hvor man sikkert fik bygget for mange baner, da antallet af golfspillere pludseligt eksploderede dengang i 90 erne)

Der var enighed om, at initiativet til eller i hvert tilfælde accepten af en udvidelse af padelkapaciteten naturligt  må kommer fra GTK`s bestyrelse, da det jo er klubben, der skal drifte padelanlægget, ligesom klubbens bestyrelse har ansvaret for, at klubbens økonomi ikke sættes over styr ved udvidelse af padelanlægget.

Torben Bacn Sørensen nævnte, at hvis man ønsker, at padelsporten fortsat kan drives på foreningsbasis i Grenaa, vil det efter hans opfattelse blive nødvendigt at bygge en eller to indendørsbaner. Også andre gav udtryk for, at padelsporten jo i bund og grund er en indendørs sportsgren, og at bygningen af en hal til en eller to baner derfor må være det næste skridt for Fonden/GTK, hvis ellers det viser sig, at kapaciteten med en bane er for lille.

Konklusionen på drøftelserne om padelsportens fremtid indenfor rammerne af GTK/ Grenaa Tennisfond blev, at Fondens bestyrelse vil følge, om aktiviteterne på vores padelbane gør det realistisk at overveje en udbygning af anlægget. Afgørende for en beslutning om at gå i gang med mere konkret at undersøge mulighederne for en udvidelse af padelanlægget vil være, at klubbens bestyrelse giver udtryk for, at man ønsker dette, da det som nævnt er klubben, der skal drifte padelanlægget.

Man besluttede at indkalde til et møde i Fondens bestyrelse til september med det ene punkt på dagsordenen at drøfte, om aktiviteterne på padelbanen i sommeres løb har gjort det realistisk at overveje muligheder for en udvidelse af padelanlægget.

 

Hermed sluttede årets generalforsamling i Grenaa Tennisfond, og formanden kunne takke for god ro og orden.

Henrik Nordbek

Formand for Grenaa tennisfond.