Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   10-11-20

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grenå Tennisfond den 12/10 2010.
 
Alle bestyrelsens medlemmer var mødt.
 
1.
Siden sidst:
 
Siden sidst er der ikke rigtigt sket noget i GTF, så det punkt gik man let henover.
 
2.
Regnskabet.
 
Kassereren gennemgik med vanlig omhu regnskabet.
Det ser fornuftigt ud.
Tennisfonden har efterhånden oparbejdet en ganske anseelig likvid kapital. 
Forrentningen af kapitalen er ikke noget at skrive hjem om. Derfor foreslog kassereren, at Fonden ekstraordinært nedbringer sin gæld til kreditforeningen med 100.000 kroner.
Bestyrelsen drøftede forslaget og der blev opnået enighed om, at forslaget er udtryk for rettidig omhu med Fondens midler.
En nedbringelse af gælden vil også på sigt være til gavn for Tennisklubben, da  en mindre gældsbyrde vil kunne åbne op for en nedregulering af Tennisklubbens leje af hallen, den dag der skulle blive behov for dette.
Bestyrelsen bemyndigede kassereren til at forhandle med kreditforeningen om vilkårene for en ekstraordinær gældsnedbringelse.
 
3.
Fastsættelse af hallejen
 
Hallejen blev fastsat uændret: 165.000kr.
Forden refunderer klubben 20000 kr. fra jubilæumsfesten.
(Fonden havde stillet en underskudsgaranti på 25.000 kroner)
 
4.
Belysning af skiltet.
 
Jan oplyste, at han har indhentet tilbud  på 7000 plus moms fra ELCON
Bestyrelsen drøtede dette tilbud.
Der var delte meninger om, hvorvidt det var pengene værd at sætte lys på skiltet.
En forudsætning for en effekt af belysning af skiltet er, at træerne, der dækker for skiltet, fjernes. Torben påtog sig at forhandle med V. Hauman herom.
Man enedes om, at kunne man som betaling for belysningen af skiltet give ElCon en reklame i Hallen, kunne alle gå ind for lysprojektet.
Jan bemyndiges til at forhandle viderre med ELCON.
 
5.
Vedligeholdelsesbehov.
 
Som følge af Grenå Kommunes velvillighed i forhold til Klubben, er der ikke påtrængende vedligeholdelsesbehov, hvilket er baggrunden for Fondens gode økonomi.
Jan søger for algebehandling af Hallen til foråret.
 
6.
Eventuelt:
 
Der var ingen punkter under eventuelt.
 
Hermed sluttede mødet i god ro og orden.
 
Grenå den 13/10 2010
 
Henrik Nordbek
Formand for Grenå Tennisfond.