Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

                           

GENERALFORSAMLING i Grenaa Tennisklub den 14.marts 2012.

 

Næstformanden bød velkommen til de fremmødte.

1  valg af dirigent – foreslået Jørgen Olesen, der modtager valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Til stemmetællere vælges Poul og Hanne.

 

2  formandens beretning foretages af næstformanden:

    der beklager, at formanden Torben Bach Sørensen har trukket sig, og takker ham for det gode arbejde han har gjort for klubben.

     Udendørsbanerne har været i meget fin stand med hjælp fra Grenaa Idrætscenter og vor egen banemand.

      Der var inden standerhejsningen indkaldt til arbejdsdag for klargøring af anlægget og tak til den trofaste skare af hjælpere.

     Rigtig mange støttede op om uddeling af 6000 flyers, som gav pote. Ved åbent hus-arrangementerne mødte  mange op, og det gav klubben en del nye medlemmer.

     Tennisskolen har aldrig tidligere haft så stort et deltagerantal.

     Endvidere har der været afholdt fornøjelige mixstævner, ”Rigtige kvinder” stævne og klubmesterskaber.

     Klubben har to hold tilmeldt DGIs holdturnering.

     Der oplystes om betydning af booking af banerne af hensyn til evt. dokumentation over for kommunen, der bidrager med tilskud til driften.

     Klubben har dygtige og engagerede trænere, som er villige til løbende at dygtiggøre sig.

     Tak til Jørgen Olesen, som velvilligt stiller op og øser af sin store erfaring.

     Tak til klubbens medlemmer for hjælp og er med til at skabe god stemning og tage del i klubbens ve og vel.  

      Tak til klubbens sponsorer.

      En enkelt kommentar til beretningen omkring bookingsystemet. *}

      *}  (Systemet opdaterer ikke hurtigt nok til, at man kan tegne en ny bane umiddelbart efter at man har spillet. Sletter man den tidligere booking, kan man tegne en ny bane.)

      Beretningen er enstemmigt godkendt.

 

3   kassererens beretning:  kassereren gennemgår regnskabet. Regnskabet godkendtes enstemmigt.

 

4  indkomne forslag:

a) Forslag om vedtægtsændring – hvor formand og kasserer ikke vælges direkte –udsættes til næste års generalforsamling.

b) Forslag omkring spil i hallen ved regnvejr – bestyrelsen bemyndiges til at lave en ordning.

c) Forslag om afskaffelse af B timer, således at ALLE timer bliver haltimer – vedtaget

d) Afskaffelse af B medlemskab – for afskaffelse 20  imod 3

 

5 kontingentregulativ: - bestyrelsen bemyndiges at  vedtage ændringen under forudsætning af de  fremkomne forslag.

 

6   valg af kasserer:         Niels-Peter Meldgaard Nielsen genvalgt med applaus.

 

ekstraordinær valg af formand for 1 år: ingen kandidater   og intet valg

     Der skal evt. indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og evt. medtage det fremsatte forslag under

     pkt. 4a). Bestyrelsen arbejder videre med denne problemstilling.

 

8    valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

       På valg er Ilse Christensen  - genvalgt.

      Nyvalgt er Haakon Petersen.

 

   valg af bestyrelsessuppleant:  ingen valgt, da ingen var villige til valg.

 

10  valg af revisor:   Erik Svendsen – genvalgt.

 

11  valg af revisorsuppleant:  valgt Poul Erik Have.

 

12  Eventuelt:  forslag om anskaffelse af hjertestarter. – den vejledende afstemning giver bestyrelsen

      bemyndigelse til at arbejde videre med forslaget.

      Afgående bestyrelsesmedlem Bente Bøgh fik overrakt en lille opmærksomhed for sit arbejde for klub-

      ben.

Generalforsamlingen afsluttet.

Dirigenten takker for god ro og orden.

 

 

       J. Olesen    dirigent                                                                                                    Betty Carl    sekretær