Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af generalforsamlingen i Grenå Tennisfond onsdag den 21/3 kl 19.30 i klubhuset.
1.
Formandens beretning.
Formanden startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Herefter gik formanden over til den egentlige beretning.
Formanden lagde ud med at omtale den mellem GTK og Grenå Tennisfond indgåede aftale om opgavefordelingen mellem Fond og Klub. Aftalen præciserer, hvilke opgaver Fonden skal tage sig af (og betale for) og hvilke opgaver der skal klares af klubben. Aftalen har fungeret til begge parters fulde tilfredshed - ikke mindst for kassereren har aftalen gjort arbejdet med posteringer nemmere.

Formanden gennemgik herefter, hvad der iøvrigt er foretaget af Fondens bestyrelse i årets løb. Den vedligeholdelse af hal og klubhus, der påbegyndtes for nogle år siden er fortsat i indeværende år. Klubhuset har fået lagt nyt tagpap på ligesom gulvet i herrernes omklædningsrum er delvist fornyet. Formanden kunne herefter med tilfredshed konstatere, at hal og klubhus nu er i forsvarlig stand, og at ingen større vedligeholdelsesprojekter trænger sig på. I de kommende år gælder det derfor om at spare op til et nyt underlag i hallen - prisen herfor er ca. 170.000 kroner, men indtil videre ser det ud til, at det nuværende underlag holder forbavsende godt.

Generalforsamlingen kunne enstemmigt godkende formandens beretning

2.
Regnskabet.
Kassereren fremlagde og kommenterede det reviderede regnskab.
Konklusionen var, at Fondens økonomi ser fornuftig ud - ikke mindst set i lyset af, at man ikke regner med større vedligeholdelsesprojekter de kommende år - jf. formandens beretning.
Generalforsamlingen kunne på den baggrund fastsætte hallejen for 2012 til 165000 kroner
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet. Det skete i enstemmighed.

3.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Henrik Nordbek og Torben Bach Sørensen.
Begge var villige til genvalg og begge blev herefter genvalgt uden modkandidater.

4.
Valg af bestyrelsessuppleant.
Grethe Bagger blev nyvalgt med akklamation

5.
Valg af revisor.
Christain Høegh var villig til at modtage genvalg, hvilket skete med akklamation

6.
Eventuelt.
Man inspicerede herrernes baderum - det trænger til en grundigere rengøring - eventuelt med kalkfjerner. Niels Peter lovede at kontakte den ansvarlige for rengøringen desangående
Man drøftede herefter, om man skal algebehandle banerne. Det plejer at ske hvert andet år, men det ser ud til, at det muligvis ikke er nødvendigt. Jan og Erik træffer endelig afgørelse herom i løbet af foråret.

Herefter sluttede den årlige generalforsamling i Grenå Tennisfond.
Formanden takkede for god ro og orden.

Henrik Nordbek
Formand for Grenå tennisfond