Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

                                                         

                            

GENERALFORSAMLING i Grenaa Tennisklub den 18.marts 2013

 

F.g. formand bød velkommen til de fremmødte.

1 valg af  dirigent – foreslået Henrik Nordbek, der modtager valget og konstaterer, at generalfor-

   samlingen er lovligt indvarslet.

2 formandens beretning foretages af Haakon Petersen (beretningen vedhæftet).

   Beretningen vedtaget med applaus.

3 kassererens beretning – generalforsamlingen udsættes en kort tid, da kasserer og revisor skal

   konferere. Det henstilles af dirigenten til kassereren, at det reviderede regnskab skal ophæn-

   ges i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen. Herefter gennemgår kassereren regn-

   skabet, der vedtages af generalforsamlingen.

4 indkomne forslag – der er 3 forslag(alle vedhæftet)

    Forslag 1 frafaldes- men  generalforsamlingens holdning er mere disciplin og et stort op-

    slag på haldøren om, at det udelukkende er ved regn, at hallen  må benyttes, og at det skal

    håndhæves.

    Forslag 2 kan ikke vedtages, da vedtægtsændring skal varsles i indkaldelse til ordinær generel-

    forsamling.

    Forslag 3 er til afstemning – med 14 stemmer for – er forslaget vedtaget.

5 kontingentregulativ   ingen ændringer  - vedtaget.

6 ordinær valg af formand: Haakon Petersen nyvalgt med applaus for 2 år.

7 valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:

   Halid Smajlovic genvælges for 1 år (træder i stedet for Haakon Petersen –ny formand)

   Lissy Nørgaard       nyvalgt for 2 år

 

   Anja Petersen       nyvalgt for  2år

   Anne Søndergaard nyvalgt for 2 år

8 valg af bestyrelsessuppleant:  valgt Poul Kjær

9 valg af revisor:  valgt Jan Jürgensen

10 valg af revisorsuppleant:  valgt Erik Svendsen

11 eventuelt        Betty takkede for 4 gode år i bestyrelsen.

Dirigenten slutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

 

 

Henrik Nordbek                                                            Betty Carl

 Dirigent                                                                           referent