Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa Tennisfond.

Afholdt den 27/5 2014 i Klubhuset.

 

1.

Formandens beretning:

Formanden kunne indledningsvist konstatere, at det seneste år har været en rolig periode for Grenå Tennisfond. Der har været forskellige små reparationer bl.a. af klubhusets facade – men ellers intet af betydning. Dette hænger sammen med, at klubhuset de senere år har gennemgået er række større vedligeholdelsesarbejder: Nyt tag, nye vinduer, ny indgangsparti ligesom der er investeret i et nyt varmestyringssystem, et nyt låsesystem og nye lysstofrør.

Bestyrelsen for Fonden ser derfor fortrøstningsfuldt på fremtiden. Økonomien er fornuftig, anlægget er velholdt og der er penge på kontoen til et nyt tæppe i hallen, når det nuværende er slidt ned.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

2.

Regnskabet.

Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab uden at dette gav anledning til væsentlige bemærkninger.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

3.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

Torben Bach Sørensen og Henrik Nordbek var begge på valg. De blev enstemmigt genvalgt.

4

Valg af bestyrelsessuppleant: Jan Sørensen blev genvalgt.

5.

Peter Skov Nielsen blev genvalgt som revisor.

6.

Eventuelt.

Under eventuelt drøftede generalforsamlingen forskellige spørgsmål – især om kommende initiativer til udvikling/forbedring af de fysiske rammer.

Mogens gjorde opmærksom på graffiti på hallens ydervægge – bestyrelsen vil undersøge, hvordan den eventuelt kan fjernes.

Problemet med de tilstoppede faskiner blev drøftet. Ved kraftig regn løber de over, hvilket om vinteren kan give problemer, hvis tø bliver til frost, og der derfor dannes is på parkeringspladsen. Jan har haft kontakt til Djurslands Kloakservice. Det er muligt, at faskinerne kan spules, og at problemerne dermed kan løses på en økonomisk forsvarlig måde. Der var enighed om at gøre forsøget. Jan tager kontakt til Djurslands Kloakservice.

Mogens, der jo er klubbens banemand (skal forstås i den positive betydning af ordet) ønskede, at det automatiske vandingsanlæg bliver repareret, således at det atter bliver muligt at vande banerne om natten. Banerne mangler i den grad vand, og Mogens er overbevist om, at automatisk vanding i nattetimerne vil gøre banerne bedre. Desuden lever styringsenheden ikke op til lovgivningens krav, idet der er åbne klemmer – man kan få stød ved ubesindig omgang med klemmerne. Der var enighed om, at ulovligheder ikke må forekomme i Fondens regi, og at det er vigtigt, at banerne bliver så gode som muligt. Jan vil tage kontakt til EL CON for at få et tilbud om automatisk vanding og afskærmning af styringsenheden.

Ilse rejste spørgsmålet om at udskifte lysstofrørene i hallen, da de er meget energikrævende. De nuværende lysstofrør giver imidlertid et godt lys og  de er ikke videre gamle – til gengæld er de dyre i drift. Der var tvivl om, hvorvidt nye moderne lysstofrør giver tilstrækkeligt lys. Endvidere er nye energibesparende lysstofrør meget dyre i anskaffelse. Alt i alt var der enighed om at vente og se tiden an, ligesom der var enighed om, at når de gamle rør skal udskiftes, skal det kraftigt overvejes at investere i nye moderne, energibesparende rør – eventuelt med økonomisk hjælp fra kommunens renoveringspulje.

Ilse nævnte, at hallen trænger til en gennemgribende rengøring - meget støv. En sådan gennemgribende rengøring kan ikke gennemføres hverken af medlemmerne eller af klubbens rengøringspersonale. Der var overvejende enighed om, at det økonomisk er uoverkommeligt at få hallen rengjort af et rengøringsfirma – derfor må man leve med det støv, der uvægerligt lægger sig i hallen, når der spilles og når banen fejes. Dog gav Fonden tilslutning til, at rengøring af de vandrette flader især ved indgangsdøren kan gennemføres efter behov af klubbens rengøringsdame/pige – blot hun bærer maske i forbindelse med rengøringen.

Ilse rejste spørgsmålet, om det er økonomisk muligt at anlægge en terrasse mellem den eksisterende terrasse og slåmuren. Klubben har allerede stenene. Fondens bestyrelse var ikke helt afvisende – Erik vil undersøge, hvad anlæggelse af en sådan terrasse vil kunne komme til at koste.

 

Dermed sluttede årets generalforsamling i Grenå Tennisfond i relativ god ro og orden og ikke mindst i fred og fordragelighed. Formanden takkede herfor.

 

Henrik Nordbek

Formand for Grenaa Tennisfond