Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra generalforsamling i
Grenaa Tennisklub

Onsdag den 25. marts 2015 klokken 19.00 – der var mødt 20 medlemmer op

Dagsorden

1.       Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Jørgen Olesen, som vælges

2.       Valg af referent Lissy Nørgaard.

Dirigenten konstaterer herefter, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

3.       Formandens beretning - se bilag 1. Generalforsamlingen godkender enstemmigt beretningen.

4.       Medlemmernes tilbagemelding til bestyrelsen om:

a.       banernes beskaffenhed i 2014:

Ø  Rigtig fine og velholdte baner. Bane 5 med lidt rigeligt græs!

Ø  Bane 5 får ekstra bevågenhed i 2015.

Ø  Forslag - at vi i lige uger spiller på banerne 2,4 og 6 og i ulige uger på 1,3 og 5.

Ø  Forslag - hold de tre øverste baner 1,2 og 3 i god stand

b.      arrangementer (de fleste blev aflyst)

Ø  Vi skal opfordre folk i egne spillegrupper til at deltage i arrangementer

Ø  Det er overflødigt med ekstra arrangementer, vi spiller rigeligt til hverdag.

Ø  Vælg hverdage ikke weekender

Ø  Vælg en fast ugedag om ugen.

c.       klubturneringen

Ø  Den skal gennemføres uanset! Vigtigt med fælles fokus og opbakning

Ø  Finaledagen til diskussion - måske skal der lempes på reglerne

Ø  2 weekender til finaler er en mulighed

Ø  Kortere periode til klubturnering

Ø  Måske ikke finale om lørdagen, men

d.      Tennisrejser i 2015 i uge 39 Mallorca annonceres i gtk news nu for at høre medlemsskaren om interessen er der.

 

5.       Kassererens beretning - se bilag 2 der stilles et enkelt spørgsmål til driften - beretningen enstemmigt godkendt

6.       Indkomne forslag et forslag fra Poul Erik Have se bilag 3.

Poul Erik begrunder forslaget, som relaterer til forslaget om kontingentforhøjelse

Haakon opridser konsekvenser af forslaget: at bestyrelsesmedlemmerne rent faktisk er fuldgyldige medlemmer, at bestyrelsesmedlemmerne er ligeværdige og derfor fordeler arbejdet mellem sig, at vi ikke er kriseramte eller i underskud

Det understreges derudover af et medlem, at det er normal kutyme, at bestyrelsesmedlemmerne er kontingentfrie.

Forslaget sættes til afstemning og bliver forkastet

7.       Vedtagelse af kontingentregulativ
Bestyrelsen foreslår, at vinterkontingentet bliver øget med 100 kroner til 1.050 kroner - Motivationen for stigningen er, at hvis ikke vi får en ungdomsafdeling op at stå, så bortfalder vores kommunale ungdomstilskud, og det vil medføre, at Tennisklubben får et underskud næste år. Vi udviser rettidig omhu ved at sætte kontingentet op nu.

Det bliver understreget, at bestyrelsen må lægge sig i selen for at få etableret en ungdomsafdeling.

Det påpeges, at det ikke udelukkende er medlemmerne, der spiller om vinteren, der skal stå for hele stigningen, så et nyt forslag fremsættes.

Der er således to forslag om kontingentstigning til afstemning.

Forslag 1 bestyrelsens forslag vinterkontingentet bliver øget med 100,- kr til 1050,- kr
8 stemmer for dette forslag og 10 er imod
Forslaget er forkastet

Forslag  2 at vinterkontingentet stiger med 50, - kr, og at sommerkontingentet stiger med 50, - kr
11 stemte for forslaget og 6 stemte imod. Forslaget er vedtaget

8.       Valg af formand
Haakon modtager genvalg Haakon vælges

9.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
(Haakon modtager genvalg) Haakon vælges
Lissy modtager genvalg Lissy vælges

Anja modtager genvalg – Anja vælges

Anne er på valg og genopstiller ikke.

Forslag til bestyrelsesmedlem: Jens Aarkrog. Jens vælges

10. Valg af bestyrelsessuppleant - Anne Kryger vælges som 1. suppleant og Birgitte Nørsten som 2. suppleant.

11. Valg af revisor Aase Hansen

12. Valg af revisorsuppleant - Erik Svendsen vælges

13. Eventuelt – vi drøftede medlemmernes opbakning / og mangel på samme til ex. klargøring af baneanlægget om foråret. Det er Tordenskjolds soldater, der altid stiller op, og det kunne være rart, hvis andre også ville bidrage og gøre en indsats en gang imellem.

Det blev foreslået, at medlemmerne, som ikke hjalp til, kunne købe sig fri for arbejdet.

Der var forslag om, at de, der stiller op, får god mad og vin, når arbejdet er udført

Bestyrelsen understregede endnu en gang, at vi som bestyrelse gerne gør en indsats, men vi kan slet ikke klare alle praktiske gøremål uden medlemmernes aktive deltagelse.

Alle kan ikke bidrage lige meget, sådan er det jo nok. Men hvis alle medlemmer blot en gang imellem hjælper til, så får vi en bedre og sjovere tennisklub til glæde for alle.

Alle medlemmer opfordres til at opdatere egne data på Bookingportalen nu, vi vil gerne have korrekt mailadresse og mobil til alle medlemmer (sådan gør du – gå til bookinportalenlog dig ind på bookingportalen – vælg min brugeropsætning – ret data og husk at gemme)

Formanden takkede af Anne får tak for indsatsen i bestyrelsen og Jørgen for at føre os sikkert igennem endnu en generalforsamling i god ro og orden.

 

Referent

Lissy Nørgaard

26.03.2015

 

Beretning for Grenaa Tennisklub 2014

Kære medlemmer.


 

Takket være en stor indsats fra en solid kerne af medlemmerne kan vi se tilbage på endnu et godt år i Grenaa Tennisklub. Derfor til at begynde med en stor tak til jer, der har bidraget på arbejds­dage, opbakning til arrangementer, træning af medlemmer, reparationer og andre mere eller mindre praktiske løbende opgaver. Også stor tak til bestyrelsen i Grenaa Tennisfond samt be­styrelsen i klubben. I har alle æren for, at klubben fungerer.

Fra Renoveringspuljen fik vi penge til nyt dræn i bane 1 og 2. Umiddelbart har det ikke løst pro­blemet med vand efter regnskyl på netop de to baner, så vi er i dialog med ham, der udførte op­gaven. Takket være baneudvalget og bane­manden har vi fået et rigtig godt samarbejde i stand med Grenaa Idrætscenter. Det har blandt andet medført, at klargøring af banerne allerede er i gang nu.

Succes med sponsorer

Vi har fra aktivitetspuljen fået penge til lege­red­skaber, som vi tager i brug for første gang til vores standerhejsning. Fra renoveringspuljen har vi endvidere fået bevilget penge til et højt hegn mod stadion på bane 3, og måske bane 6, samt at få funderet, så vi kan udvide terrassen foran klubhuset hen mod slagmuren og hallen.

Sponsorudvalget har med succes udviklet et kon­cept, hvor sponsoratet indeholder to med­lems­skaber af klubben, så sponsors medar­bejdere kan spille. Vi tror på, at det i længden vil give flere medlemmer til klubben. Sponsorerne har taget godt i mod det nye tiltag og er begyndt at henvende sig uopfordret.

Mange aflysninger

En god, lang sommer med stabilt vejr gjorde det svært at finde ret meget at beklage sig over. Derfor kan det umuligt have været årsagen til, at vi, med undtagelse af turneringen Rigtige Kvinder, som på 11. år er en stor succes, har måttet beskære eller aflyse stort set alle fælles arrangementer. Tennishalløj blev aflyst to ud af tre gange, og klubturneringen blev skåret ned til en endagsforestilling. Da vi ikke kender årsagen til den beherskede opbakning til arrangement­erne, vil vi i dag på general­for­sam­lingen gerne høre jeres forslag til arrangementer, som er attraktive for jer.

Der har også været tilbud om tennis uden for klub­bens område, nemlig DGI fællestræning rundt omkring i klubberne på Djursland. I alt har fire af Grenaa Tennisklubs medlemmer deltaget over to gange. Tennisrejsen til Mallorca i efter­året havde i alt otte medlemmer af klubben som gæster fordelt over to uger, da det desværre ikke lykkedes at komme af sted samtidigt. Selve rejsen bød på gode trænere, fine baner og all inclusive hotel.

Kampagne i foråret

Medlemstallet har ligget stabilt sidste sommer med et mindre fald i vintersæsonen i forhold til året før. Vi kender ikke årsagen til det fald, og vi kan melde, at alle fik deres ønsker opfyldt i en eller anden grad, da der blev fordelt faste haltimer. Især unge medlemmer er i tilbagegang og vi undersøger for tiden muligheden for at hyre en fast træner til om torsdagen.

Vi planlægger en kampagne i foråret for at til­trække og fastholde nye medlemmer. Den bliver skudt i gang til standerhejsningen og vil fort­sætte frem til sommerferien. Vi vil slå på trom­me for startskuddet og følge op med en ugentlig klubdag i hele maj og juni. På forhånd opfordrer vi samt­lige medlemmer af klubben til at bakke op om kampagnen og deltage i klub­dagene.

 

Tak for et godt år i Grenaa Tennisklub!

På bestyrelsens vegne


Haakon, formand

 

Forslag til generalforsamlingen, P. E. Have

Forslaget drøftes under punkt 6 på dagsordenen. 

Forslagets ordlyd:

 Kontingentregulativet

 Kontingentfritagelse:

 Nuværende:  Bestyrelsen er fritaget for betaling af kontingent - både sommer og vinterkontingentet

 Foreslås ændret til:

 Bestyrelsesmedlemmerne er fritaget for betaling af sommerkontingent

 Formand og kasserer er også fritaget for betaling af vinterkontingent

 Forslaget begrundes med:

 1)      medlemstallet ligger mellem 100 og 120, heraf er vel den største andel pensionister og rene motionsspillere, der ikke belaster bestyrelsen i større grad.

2)      Der er ingen turneringsaktiviteter, der belaster bestyrelsen. Selv foreningens egen klubturnering blev aflyst.

3)      En fuldstændig fritagelse koster klubben 11.900, hvis kontingentet fastsættes som foreslået

4)      Med den foreslåede ændring vil det koste klubben 6.650