Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af generalforsamling afholdt i Grenå Tennisfond mandag den 13/4.

Formanden bød velkommen til de få fremmødte og kunne samtidig konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt forskriftmæssigt. Herefter gik man over til første punkt på dagsordenen:

1.

Formandens beretning.

Formanden kunne indledningsvist konstatere, at det seneste år har været et godt  år for Grenå Tennisfond. Fondens økonomi er fornuftig, der har været en god aktivitet i hallen og en række initiativer fra bestyrelsen har bidraget til, at man kan se tilbage på året med tilfredshed.

Vigtigst har det været, at Fonden nu har fået bragt sagen om DEKLARATION OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNING i orden. Civilstyrelsen har gennem flere år krævet en sådan deklaration tinglyst, hvilket nu er sket med bistand fra Ret&Råd advokaterne. De juridiske formaliteter omkring Fondens ejerskab af hal og klubhus på lejet grund er hermed endegyldigt bragt i orden.

Endvidere er det lykkedes Fonden at få udskiftet det gamle ur i hallen med et nyt og tidsvarende. Djurslands Bank har velvilligt betalt for det nye ur og det nye skilt, og Fonden finder anledning til at takke banken herfor.

Efter ønske fra Grenå Tennisklub har Fonden ladet det automatiske vandingsanlæg reparere, ligesom installationen er bragt i overensstemmelse med de af lovgivningen stillede krav for så vidt angår afskærmning af styringsenheden.

Gennem flere år har der været problemer med tilstoppede faskiner. Ved kraftig regn er de løbet over, hvilket kan give problemer om vinteren, hvor tø kan blive til frost, hvorfor der dannes is på parkeringspladsen. Faskinerne er nu spulet igennem, hvilket gerne skulle løse ovennævnte problem.

Endvidere har Fonden ladet fem ud af seks blandingsbatterier i bruserummene udskifte, hvilket har forbedret brusekvaliteten betydeligt. Poul Erik Have har stået for indkøb og installation af blandingsbatterierne og for en grundig rensning af brusehovederne. Fondens bestyrelse føler anledning til at takke Poul Erik herfor.

Endeligt må det desværre nævnes, at der i februar blev øvet hærværk mod klubhuset, idet vinduet i døren både mod øst og vest blev smadret. Ålsrode Tømrerfirma blev hidkaldt og stod for først afdækning og siden montering af nyt glas i de to døre. Klubbens forsikringsselskab betaler, men trist er det under alle omstændigheder at kunne konstatere, at en eller flere gerningsmænd har fundet det morsomt at smadre vinduer og døre på andres ejendom. Ak ja!

Til slut fandt formanden anledning til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Opgaverne i bestyrelsen er fordelt mellem bestyrelsens medlemmer på en måde, så alle bidrager positivt til arbejdet i bestyrelsen. Endvidere er det opfattelsen i Fondens bestyrelse, at samarbejdet mellem Grenå Tennisklub og Grenå Tennisfond  fungerer hensigtsmæssigt og i overensstemmelse mellem den af klubben og fonden indgåede samarbejdsaftale.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

2.

Regnskabet.

I fravær af kassereren gennemgik formanden det fremlagte og reviderede regnskab. De enkelte poster blev kommenteret, og formanden kunne slutteligt konstatere, at Fondens økonomi er om ikke prangende, så dog solid.

Det blev vedtaget at fastsætte klubbens betaling for leje af hal og klubhus uændret.

Det blev endvidere vedtaget at pålægge kassereren at undersøge, om en omlægning af kreditforeningslånet vil være hensigtsmæssig. Inden sommerferien vil Fonden afholde et bestyrelsesmøde, hvor man vil tage stilling til, om tiden er inde til at foretage en sådan omlægning af lånet.

Herefter godkendte generalforsamlingen regnskabet.

 

3.

Valg til bestyrelsen.

På valg var Erik Christiansen, Jan Jürgensen og Niels Peter Meldgård. Alle modtog genvalg - med akklamation!

4.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

Jan Sørensen ønskede ikke genvalg. Valgt blev herefter Lars Sloth.  - atter et valg, der udløste akklamation.

Bestyrelsen takker Jan Sørensen for hans tid som suppleant.

5.

Valg af revisor.

Peter Skov Nielsen blev valgt til en ny periode som revisor.

6.

Eventuelt.

Intet at bemærke.

Herefter kunne formanden takke for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingens fåtallige deltagere kunne gå hver til sit.