Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

 

Grenå Tennisfond

Referat af bestyrelsesmøde den 5/11 2015.

1.

Formanden orienterede om uheldet i hallen og det efterfølgende forløb.

Uheldet har betydet, at en del effekter enten er omplaceret eller helt fjernet fra hallen for at minimere risikoen for uheld/ulykker.

Desuden er der taget initiativ til at få udarbejdet en beredskabsplan, der opsættes i hallen, således at alle ved, hvordan man skal reagere i tilfælde af uheld i hallen. Alle brugere af hallen opfordres til at læse beredskabsplanen grundigt.

2.

Kassereren orienterede om Fondens økonomi, der ser fornuftig ud. Kassebeholdningen er pæn, der vil så rigeligt være midler til at forny tæppet i hallen, når det gamle engang ad åre er slidt ned.

Bestyrelsen diskuterede herefter, hvordan man eventuelt kan få nedsat udgifterne til hallen. Der kan blive tale om, at man ekstraordinært indbetaler et større beløb for at nedbringe gælden i hallen - og dermed renteudgifterne - ligesom der kan blive tale om at omlægge lånene.

Det blev vedtaget, at kassereren - trods stor modvilje mod de bureaukratiske benspænd i forbindelse med en evt. låneomlægning - skal undersøge vilkårene for en sådan låneomlægning.

 

3.

Jan orienterede om den seneste måling af lysstyrken i hallen. Lysstyrken er over det af Dansk Standard anbefalede niveau på trods af, at enkelte rør er brændt sammen. Da det vil være uforholdsmæssigt dyrt at udskifte enkelte rør (leje af lift)  besluttedes det løbende og ved passende lejlighed at måle lysstyrken i hallen, således at man, når lysstyrken når under det af Dansk Standard anbefalede niveau, kan udskifte samtlige rør.

Bestyrelsen drøftede herefter, hvad man skal gøre ved graffitien på hallen. Erik påtog at forsøge at fjerne den med acetone. Bestyrelsen er ikke indstillet på at ofre for mange penge på fjernelse af graffiti fra hallen, så længe omfanget af graffiti ikke er større, end tilfældet er.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at en af faskinerne mod vest er tilstoppet. Bestyrelsen besluttede at man kan leve med problemet, da den bløde skovbund hurtigt får vandet til at synke. Desuden er trafikken vest for hallen begrænset, hvorfor problemet med vand fra en af faskinerne ikke anses for at være voldsomt stort. Bestyrelsen vedtog dog at lade to nye låg til faskinerne indkøbe. Erik påtog sig at effektuere denne beslutning.

Småreparationer er udført: Den utætte vask i klubhuset er repareret, og et nyt lysstofrør i herrernes omklædningsrum er opsat.

Herefter sluttede bestyrelsesmødet i forholdsvis god ro og orden - dog blev der givet udtryk for almindelig utilfredshed med det manglende traktement. Formanden beklagede, men undskyldte sig med, at et større traktement (en kop kaffe og et stk. wienerbrød) havde forekommet ham uhensigtsmæssigt mødetidspunktet taget i betragtning. Formanden pålagde dog kassereren at indkøbe det fornødne til næste bestyrelsesmøde.

Herefter kunne alle gå nogenlunde tilfredse hjem.