Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grenaa Tennisklub

Tirsdag den 23. februar 2016

Afbud: Niels-Peter, Jan

1.       Punkter til eventuelt? Bænke, tilskud, idrætsråd, dato for arbejdsdagen inden standerhejsning.

2.       Godkendelse af referat fra sidst. Referatet er godkendt

3.       Generalforsamling

i.      Indkaldelse og annoncering. Indkaldelse i News og på hjemmesiden 14 dage inden generalforsamlingen den 16. marts. I indkaldelsen medtages vedtægtsændringen i § 6 punkt 4 under Bestyrelsen: Beredskabsplanen ajourføres af bestyrelsen inden generalforsamlingen. Haakon laver indkaldelse inkl. forslag til vedtægtsændringen.

Jens indkalder i ovennævnte medier

ii.    Indhold til beretning. Ungdomstræning og ny træner, forbedrede faciliteter ex. hegn og fliser, klubdage m.v.

iii.  Økonomi. Haakon spørger Niels Peter vedr. tilskud til banevedligehold, gebyr Norddjurs kommune, telefon (ip telefoni), Aktiver forklaring på obligationer og N.K er 0,00. kørsel til møder 0,00??. Regnskab revisorgodkendes inden onsdag den 2. marts, hvor indkaldelsen skal publiceres.

iv.  Kontingent (vi har et stort overskud). Vi har brug for at afsætte midler til vedligehold af baner, lugning, ekstern banepleje, nyanskaffelser af bænke. Varsling af stigning af kontingentet til næste år på dette års generalforsamling

v.    Et særligt punkt? Vedtægtsændring se i.  Tema på årets generalforsamling er aktiviteter for medlemmerne evt. aftenarrangementer og andre sportslige arrangementer.

vi.  Valg og kandidater. Ilse og Jan træder ud af bestyrelsen. Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår: Anne Krüger, Birgitte Nørsten. Vi mangler suppleanter. Haakon spørger revisor og revisorsuppleant, om de genopstiller.

vii.Forslag indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag om vedtægtsændring

viii.             Dirigent. Haakon spørger Jørgen Olesen og tjekker datoen for    generalforsamlingen med Niels Peter

ix.  Forplejning. Bestyrelsen mødes kl. 18 og generalforsamlingen starter kl. 19. Lissy køber smørrebrød til bestyrelsens formøde og kaffe, te, brød og pålæg til forsamlingen. Gaver til de afgående samt gave til dirigenten. Ilse har opgaven. Niels Peter sørger for vand og øl. 

4.       Standerhejsning lørdag den 30. april kl. 14. Fredag den 29. april kl. 15 sætter vi net op, sætter bænke ud og gør klar til standerhejsning.  Vi byder på Golden Chicken den 29. april, når vi er klar med eftermiddagens arbejde. Ketcher medbringes. Tilmelding og annoncering i NEWS og hjemmeside (Jens).  Anja laver opslag og tilmelding i klubben. Ilse bager en kage til dagenJ

5.       Klargøring og vedligehold af baner (Lissy og Haakon). Vi har afholdt et konstruktivt møde med GIC og er indkaldt til endnu et møde for at få aftalt det sidste vedr. forårsklargøringen og vedligehold omgivelser og grusbaner.

6.       Slagmur i hallen. Der tegnes en netkant på muren. Så væggen kan bruges. Jørgen og Christian (trænerne) skal være til stede, når slagmuren anvendes

7.       Årshjul - det er især presserende at få bidrag fra de afgående bestyrelsesmedlemmer. Jan og Ilse opfordres til at nedskrive deres opgaver i respektive udvalg, inden de forlader bestyrelsen. Haakon sender en skabelon ud sammen med referatet.

Haakon har oprettet os i G mail. Bruger login mailes til os af Haakon

8.       Forslag til klargørings- og træningsarrangement, der koster penge (Anja) - Temaarrangement i maj måned, vi betaler træneren. Tema: Træn din serv. Sådan bliver du en bedre doublespiller. Samtidig indvielse af terrassen

9.       Træning - folkeskolearrangementer, flygtninge, månedlig ekstra time. Der mangler en tovholder fra bestyrelsen??

10.  Eventuelt - 6 grønne bænke bestilles af Ilse med eller uden ryglæn? Haakon videresender post til os og Christian fra Udviklingspuljen, Tennissportens dag den 30 april, JTU.

 Vi tager stilling til arrangementerne ved konstitueringen.

 Næste møde 16. marts efter generalforsamling.

Punkter: Konstituering, stillingtagen til arrangementer samt dato for nyt møde