Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmødet i klubhuset i Grenaa Tennisklub 29.03.2016 kl. 19.30.

Deltagere: Jens, Niels Peter, Anne, Birgitte, Preben, Elsebet og Lissy

Afbud: Haakon

Vi startede mødet med en samtale om tabet af Anja Kallestrup Petersen, som var en del af Grenaa Tennisklubs bestyrelse. Anja har gjort et stort stykke arbejde for Grenaa Tennisklub i den korte tid, hun nåede at være i bestyrelsen. I særdeleshed tog hun sig af nybegynderne i tennisspillet, og det er ikke mindst takket være hende, at vi også kunne tiltrække nye medlemmer til klubben.

Vi vil mindes Anja som et dejligt og venligt menneske, der ikke var bange for at tage fat, når der skulle gøres noget i tennisklubben.

Sofia og Haakon har vores dybeste medfølelse, og vi ønsker alt godt for dem i fremtiden og håber de sammen med familien og gode venners hjælp kan komme gennem den meget svære tid, der er og kommer.

Æret være Anjas minde

 

        Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. Referatet er godkendt.

        Om 14 dage sender vi (Jens) News ud og skriver:

ü  at formandens beretning er på hjemmesiden

ü  at sommerkontingent skal betales inden ? til? Jens spørger Niels Peter

ü  at der er standerhejsning den 30. april kl. 14

ü  at der er arbejdsdag den 29. april kl. 15 med fælles spisning, og at man skal tilmelde sig i klubben eller på sms til 21409677

ü  at der er træning for seniorer - hvis Jens får lavet en aftale med Jørgen om datoer og tid frem til 1. juli.  

ü  at der er junior træning - afventer aftale med ny træner og Niels Peter. Niels Peter giver besked til Jens inden 14. april

Orientering om baneklargøring – Lissy har kontakt til GIC, og banerne bliver klargjort i overensstemmelse med den plan, som Haakon og Lissy har aftalt med Norddjurs Kommune – se forskriften herunder.

ü  Det er desuden aftalt, at GIC`s banemand tager 1 bane ad gangen. Når han er færdig med den første bane, ringer GIC til Lissy, så besigtiger vi banen og går i gang med at tromle.

ü  Denne procedure følges, indtil alle baner er klare. 

ü  Herefter kan gruset lægges på og ny tromling sættes i gang

 

        Konstituering – se opgaverne for de forskellige udvalg i vedtægterne, som findes på hjemmesiden

Bestyrelsen har besluttet at have flg. udvalg og bemanding:

Formand: Haakon Rønnow

Næstformand: Jens Aarkrog

Kasserer: Niels Peter Meldgaard

Sekretær: Lissy Nørgaard

Anne Krüger

Birgitte Nørsten

Preben Jørgensen 1. suppleant, som træder ind i bestyrelsen i stedet for Anja Kallestrup Petersen

Elsebet Holt 2. suppleant

Økonomiudvalget:  formand, næstformand og kasserer

Klubhusudvalget herunder kontakten til Simone, som har rengøringen:  Anne og Birgitte

Baneudvalget:  Lissy og Haakon

PR udvalg: Haakon og Jens

Sponsorudvalg: Niels Peter og Anne – kontakt til Campingpladsen og Helnan dette år

Aktivitetsudvalg herunder klubturneringen: Haakon, Birgitte, Elsebet og Preben

Træningsudvalget: Niels Peter, Preben og den ansatte træner

Der er hyret en ny træner frem til 1. maj, da Christian er sygemeldt. Preben afleverer en nøgle til den nye træner torsdag den 30. marts kl. 15.50. Preben finder ud af, om træneren kommer næste torsdag, eller om vi ( Niels Peter) er nødt til at aflyse træningen. Preben giver Niels Peter besked.

Preben kigger forbi de næste par torsdage fra 16-18, når der trænes og melder tilbage til Niels Peter, hvis der er opgaver, der skal drøftes/ klares. Trænerudvalget forsøger at hyre forældre til assist opgaven ved udendørs træning tirsdage og torsdage 16-18 i udendørssæsonen.

Aktivitetsudvalget  undersøger evt. sammen med træneren muligheden for små turneringer med andre klubber evt. Ebeltoft Tennisklub

Birgitte undersøger evt. træneremner fra Badmintonklubben.

Niels Peter undersøger muligheden David og Sofia som trænere fra 1. maj eller evt. andre muligheder.

Træner problemstillingen tages op på næste møde.

        Overordnet plan for arbejdsdagen den 29. april kl. 15 og standerhejsning den 30. april kl. 14

 Det er vigtigt, at vi alle gør en indsats for at få folk til at melde sig til arbejdsdagen.

Preben og Lissy kan være med på dagen. Lissy laver en plan for arbejdet på dagen. Lodtrækningspræmier til dem, der deltager, når dagen er slut. Vi afslutter dagen med spisning. Preben og Lissy laver den endelige plan for dagen torsdag den 28. april

        Evt.

Brist i bookingsystemet vedr. gæster - forslag fra P.E. Have fra generalforsamlingen.

 Jens kontakter Poul Erik Have og beder om at kontakte Jens næste gang, han oplever, at et medlem ikke overholder reglerne for booking. Jens vil herefter tage kontakt til det pågældende medlem og oplyse om reglerne for booking

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 16. juni kl. 17. Vi griller mad efter bestyrelsesmødet. Vi skal bl.a. have klubturneringen, juniortræning på dagsorden

        Nøgler til de nye - Niels Peter får lavet 4 stk. Nøgler fra aftrådte medlemmer  inddrages.

        Banemand skal hyres

        Jens får opdateret vedtægterne i overensstemmelse med det nye fra Generalforsamlingen. De skal vel også underskrives, inden de lægges ud.

        Opdatere Bestyrelsesliste – Jens

Ad punktet banevedligehold

Forventninger til GIC

·         alle seks udendørs baner klargjort efter forskrift fra professionel banemand

·         øverste lag grus skrabes af og fjernes

·          banerne tromles, til de er tilstrækkeligt hårde og mindst tre gange

·         nyt, tyndt lag grus lægges let hvælvet, så midten af banerne er lidt højere end hjørnerne, så regnvandet kan løbe af

·         banerne tromles til de kan spilles på og mindst 4-5 gange

·         lines lægges om ved behov, som aftales nærmere med repræsentant fra Grenaa Tennisklub

·         banerne besigtiges af repræsentant fra Grenaa Tennisklub sammen med GIC

·         ukrudtsbekæmpelse på banerne x antal gange i sæsonen

·         adgangsvejen og p-plads holdes året rundt og der ryddes sne om vinteren

·         slå græs uden om banerne en gang om ugen i sæsonen

·         beskære træer og buske på og udenom anlægget

Referent

Lissy Nørgaard

03.04.2016