Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af generalforsamling i Grenå Tennisfond.

Afholdt mandag den 25/4 2016 i klubhuset.

 

1.

Formandens beretning.

Formanden kunne konstatere, at det forgangne år havde været et roligt år for Grenå Tennisfond uden de store nyinvesteringer og uden nye væsentlige tiltag.

Økonomien i fonden er god og aktiviteten i hallen er tilfredsstillende. Af regnskabet kan man se, at der er plads til større investeringer, når disse skulle blive nødvendige. Indtil videre holder tæppet i hallen fint, men engang ad åre må man påregne at skulle investere i et ny underlag. Lyset i hallen er fortsat tilfredsstillende. Der vil med jævne mellemrum blive foretaget målinger af lysstyrken, og når den falder under det akseptable, vil nye lysstofrør blive monteret.

Hallen er efter uheldet i efteråret blevet gjort mere sikker for de udøvende derved, at dommerstolen og de fleste bænke er fjernet/omplaceret.

Formanden afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsesmedlemmerne for et godt arbejde – og samarbejde. Formanden nævnte endvidere, at samarbejdet mellem klub og Fond fungerer fuldt ud  tilfredsstillende.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

2.

Kassererens gennemgang af regnskabet.

Kassereren gennemgik regnskabet og svarede på spørgsmål desangående.

Kassereren kunne bekræfte, at økonomien i Fonden er god og at årets overskud lå over det forventede.

Man drøftede, om man skal indbetale et ekstraordinært beløb til nedbringelse af gælden, men man besluttede at afstå herfra – ikke mindst fordi man i årene der kommer må forudse større udgifter til underlag og lys.

Derimod besluttede man, at kassereren skal undersøge, om en omlægning af lånene vil være en fordel.

Herefter godkendte generalforsamlingen regnskabet.

 

3.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

Torben Bach Sørensen og Henrik Nordbek blev genvalgt uden modkandidater og med akklamation.

 

4.

Valg af bestyrelsessuppleant.

Lars Sloth blev genvalgt med akklamation.

 

5.

Valg af revisor.

Peter Skov blev genvalgt uden modkandidat og med akklamation

 

6.

Eventuelt.

Ingen indlæg under dette punkt

 

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden, idet deltagerne gav udtryk for tilfredshed med traktementet – the og dagmartærte!